06-06-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [5]
கலைஞர் மு. கருணாநிதி பிறந்தநாள் சிறப்புப் பகிர்வு
Arun Prasath
2018 மார்ச். ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் தீவிரமடையத் தொடங்கியிருந்த சமயம்; ஒரு தொழிமுறை இதழாளனாக உருப்பெரும் முன், புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்பியல் மாணவன…
Arun Prasath
09-05-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [4]
Arun Prasath
24-04-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [3]
Arun Prasath
வாசிப்பை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில் அழிசி மின்னூல் பதிப்பகம்!
Arun Prasath
கனலி கலை இலக்கியச் சூழலியல் இணைதளத்தின் ‘சூழலியல்-காலநிலைச் சிறப்பிதழ்’ பிப்ரவரி 15 அன்று சூழலியல் எழுத்தாளர் நக்கீரன் அவர்களால் முகநூலில் வெளியிடப்பட்…
Arun Prasath
07-02-2021 — வாரயிறுதி வாசிப்பு [2]
Arun Prasath
See all